Close

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych

Aktualizacja na dzień 10.08.2020 r.
Nota informacyjna jest skierowana do osób odwiedzających stronę internetową www.kerakoll.com. Niniejszy dokument anuluje i zastępuje w całości wcześniej opublikowany dokument dotyczący plików cookie.

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA EUROPEJSKIEGO 2016/679 (RODO) – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Specjalne zbiorcze noty informacyjne są sukcesywnie prezentowane lub wyświetlane na stronach serwisu przygotowanych dla poszczególnych usług na żądanie, dla których przewidziano formularze pozyskiwania danych. Informujemy również, że w celu świadczenia kompletnej usługi nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, którymi nie zarządza KERAKOLL S.P.A. KERAKOLL S.P.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, treści, pliki cookie, publikacje o treści niezgodnej z prawem pod względem obyczajowym, reklamy, banery lub pliki niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie prywatności przez strony, którymi nie zarządza Administrator.

KERAKOLL S.P.A., jako Administrator danych osobowych w rozumieniu i dla celów art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679, niniejszym informuje, że ww. przepisy przewidują ochronę zainteresowanych stron w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz że przetwarzanie to będzie oparte na zasadach uczciwości, legalności i przejrzystości oraz ochronie Państwa prywatności i Państwa praw. Informacje i dane osobowe przekazane przez Państwa lub w inny sposób pozyskane w ramach korzystania z serwisu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ww. prawa oraz określonymi w nich zobowiązaniami do zachowania poufności.


ZAINTERESOWANE STRONY I CZAS PRZECHOWYWANIA

A) użytkownicy serwisu www.kerakoll.com
Rodzaj przetwarzanych danych

 • Dane przeglądania: adresy IP lub nazwy domen komputerów i innych urządzeń, z których korzystają użytkownicy łączący się ze stroną internetową; adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów oraz wszelkie ich tymczasowe wskazania; parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika; strony początkowe i końcowe; indeks przeglądania i zachowania identyfikacyjne podczas przeglądania stron serwisu.
 • Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika: opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości elektronicznych na adresy wskazane na stronie internetowej oraz wypełnianie istniejących na niej formularzy wiąże się z późniejszym pozyskaniem danych osobowych nadawcy (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Specjalne zbiorcze noty informacyjne znajdują się na stronach zawierających formularze.

Cel przetwarzania: Państwa dane zebrane podczas przeglądania będą przetwarzane w następujących celach:

 • 1) wykonywanie operacji ściśle związanych i mających zasadnicze znaczenie w zarządzaniu relacjami z użytkownikami lub osobami odwiedzającymi witrynę;
 • 2) zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych do analizy statystycznej również w formie anonimowej lub zbiorczej; analizy statystyczne mające na celu weryfikację jakości usług oferowanych w serwisie;
 • 3) udostępnianie administratorom portali społecznościowych i osobom trzecim wykonanych interakcji i danych o użytkowaniu dotyczących stron, na których są zainstalowane pliki cookie uzupełniające produkty lub funkcje oprogramowania.

Przetwarzanie danych do realizacji celów, o których mowa w punktach 1 i 2 jest niezbędne do realizacji Państwa żądania, a ewentualna odmowa może ograniczyć lub uniemożliwić pełne korzystanie z funkcji i usług w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 2 jest realizacja Państwa żądania, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; ewentualna Państwa odmowa podania takich danych oznaczałaby brak możliwości przeglądania strony. Podanie danych dla celu 3 jest dobrowolne na podstawie prawnej zgody, a odmowa ich przetwarzania nie zagraża dostępności funkcji i usług na stronie internetowej. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych w celach, o których mowa w pkt. 3 jest opcjonalna w myśl art. 6 ust. 1 lit. a). Zgoda jest wyrażana pod krótką notą informacyjną przez kliknięcie „AKCEPTUJ WSZYSTKIE PLIKI COOKIE” znajdujący się w tej nocie. Odnośnie do opcjonalnego podawania danych bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie są dostępne w dokumencie „cookie policy” (polityka dot. plików cookie), do którego można przejść również przez link w krótkiej nocie informacyjnej.
Dane przeglądania przechowywane są przez czas wskazany w polityce dot. plików cookie dostępnej w serwisie.


PLIKI COOKIE I INNE SYSTEMY ŚLEDZENIA

Państwa dane są również gromadzone za pośrednictwem narzędzi i usług osób trzecich i przez nie przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką dot. plików cookie.
Informujemy, że KERAKOLL S.P.A. jest jedynie technicznym pośrednikiem wobec linków zawartych w polityce dot. plików cookie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek modyfikacji.

B) Użytkownicy sekcji Kontakt

W przypadku wypełnienia formularza dostępnego w sekcji „Kontakt” Państwa dane (imię, nazwisko, adres e-mail) zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów i usług. Podanie danych w tych celach jest realizacją Państwa żądania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane, po wyrażeniu zgody przez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego marketingu, będą wykorzystywane do przesyłania wiadomości handlowych i reklamowych zawierających informacje oraz treści handlowe i promocyjne związane z działalnością i produktami firmy KERAKOLL S.P.A. metodami tradycyjnymi (np. kontakt telefoniczny, poczta papierowa, indywidualne e-maile itp.) lub zautomatyzowanymi (np. zautomatyzowane kampanie wysyłania e-maili, komunikatory), systemami oprogramowania zarządzanymi przez osoby trzecie, również przez wprowadzenie ich do firmowego systemu CRM Administratora w sposób w pełni zgodny z zasadami legalności i uczciwości oraz z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a.) RODO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, korzystając z linku „ANULUJ REJESTRACJĘ” znajdującego się na dole wiadomości lub wysyłając żądanie do Administratora danych na adresy wskazane w niniejszej nocie informacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji żądanej przez Państwa usługi oraz w celach marketingowych do czasu podjęcia przez Państwa decyzji o rezygnacji z subskrypcji usługi, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu wyrażenia przez Państwa zainteresowania otrzymywaniem informacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane ręcznie, elektronicznie lub teleinformatycznie, z wykorzystaniem plików cookie (zgodnie z polityką dot. plików cookie dostępną w serwisie) za pomocą komputerów z wykorzystaniem oprogramowania firm trzecich i zautomatyzowanych metod kontaktu (np. zautomatyzowane kampanie wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną, SMS-ów, zautomatyzowanego kontaktu telefonicznego, komunikatorów internetowych, portali społecznościowych itp.), zgodnie z procedurami określonymi w art. 6, 32 RODO oraz z przyjęciem odpowiednich przewidzianych środków bezpieczeństwa.

W celu porównania i ewentualnej poprawy wyników komunikacji Administrator wykorzystuje systemy do wysyłania newsletterów i treści reklamowych z raportami. Dzięki raportom Kerakoll będzie mógł otrzymać m.in. następujące informacje: liczba czytelników, wejść na strony, osób odwiedzających i kliknięć; szczegóły wysłanych wiadomości e-mail według daty/godziny/minuty; szczegóły wiadomości e-mail dostarczonych i niedostarczonych; lista osób, które wypisały się z newslettera. Wszystkie te dane służą porównywaniu i ewentualnej poprawie wyników komunikacji.

KORZYSTANIE Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 


KERAKOLL S.P.A. może również udostępniać linki do innych serwisów społecznościowych, które przekierowują do serwerów zainstalowanych przez osoby lub organizacje niekontrolowane przez spółkę. KERAKOLL S.P.A. nie podejmuje się reprezentowania ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność lub jakikolwiek inny aspekt informacji dostępnych w takich serwisach. Przekierowanie do strony internetowej osoby trzeciej nie może być rozumiane jako zatwierdzenie przez KERAKOLL S.P.A. lub przez tę osobę trzecią produktów i usług innych podmiotów lub tej osoby trzeciej. KERAKOLL S.P.A. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących wykorzystywania lub przechowywania danych użytkownika przez witryny osób trzecich. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą dla stron osób trzecich połączonych z naszą stroną, aby mieć pełny wgląd w potencjalne wykorzystanie Państwa danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I UJAWNIENIE DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez odpowiedni wyznaczony personel i będą przekazywane na zewnątrz firmom działającym jako niezależny Administrator lub Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

 • podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi w chmurze;
 • dostawcy usług pomocy technicznej;
 • platforma służąca do przesyłania informacji handlowych;
 • inne firmy należące do tej samej grupy co spółka Kerakoll lub z nią związane.

Aby otrzymać pełną listę, należy wysłać pisemną prośbę na adres Administratora danych.

Państwa dane nie będą rozpowszechniane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej: przekazanie to jest w każdym przypadku zgodne z prawem, ponieważ gwarantuje to istnienie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony wydanych przez Komisję Europejską lub standardowych klauzul ochronnych opartych na wzorach przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 46 RODO.

Mogą Państwo zażądać od Administratora danych kopii zabezpieczeń zastosowanych przy przekazywaniu danych osobowych poza UE, a także informacji o miejscach, w których zostały one udostępnione; w tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek do Administratora danych pod adres risorseumane@kerakoll.com.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Kerakoll S.p.A. (Via dell’Artigianato, 9 , 41049 Sassuolo (MO); można się z nim skontaktować pod następującym adresem i numerem telefonu: E-mail: risorseumane@kerakoll.com; Telefon: +39 0536 816511Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, aktualizacji, sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz, ogólnie, wykonywania przysługujących jej praw wynikających z art. 15 i nast. Rozporządzenia UE 2016/679; w tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres e-mail risorseumane@kerakoll.com. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

STOSOWANIE NINIEJSZEJ NOTY INFORMACYJNEJ

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej informacji należy skontaktować się z firmą KERAKOLL S.P.A., wysyłając wiadomość pod adres risorseumane@kerakoll.com lub do Administratora danych pod adres podany w niniejszym dokumencie.


ZMIANY W NINIEJSZEJ NOCIE INFORMACYJNEJ

KERAKOLL S.P.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej noty informacyjnej w celu dostosowania do zmian, jakie ewentualnie zostaną wprowadzone w przepisach prawa, a także uwzględnienia sugestii pracowników, klientów, współpracowników i użytkowników. W przypadku wprowadzenia zmian przez KERAKOLL S.P.A. Polityka prywatności znajdująca się na stronie głównej dotyczącej polityki prywatności i na stronie głównej serwisu www.kerakoll.com zostanie niezwłocznie zaktualizowana.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Rozporządzenie UE nr 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz do ich komunikowania w zrozumiałej formie; ma także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania następujących informacji:
  a) pochodzenie danych osobowych;
  b) cel i sposób przetwarzania;
  c) stosowany system w przypadku przetwarzania za pomocą narzędzi elektronicznych;
  d) dane identyfikacyjne administratora, osób odpowiedzialnych i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5 ust. 2;
  e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym mogą być przekazywane dane osobowe lub które mogą je znać jako wyznaczeni przedstawiciele w państwie, osoby odpowiedzialne lub personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  a) aktualizacji, sprostowania lub, jeśli jest tym zainteresowana, uzupełnienia danych;
  b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetwarzane;
  c) uzyskania zaświadczenia, że o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b), poinformowano, również w zakresie ich treści, podmioty, którym dane zostały przekazane lub ujawnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie powyższego okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków, które są w sposób oczywisty nieproporcjonalne do chronionego prawa;
  d) przenoszenia danych.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu w całości lub w części:
  a) z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli są one związane z celem ich gromadzenia;
  b) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub marketingowych.